WareHouse Collective ry

 
 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1)     Yhdistyksen nimi ja kotipaikka:

Yhdistyksen nimi on WareHouse Collective ry ja kotipaikka Helsinki.

 

2)     Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu:

Yhdistyksen tarkoitus on edistää tanssin arvostusta ja kehittää tanssi- ja näyttämötaiteen, erityisesti jazz-, katutanssin sekä viihteellisessä kontekstissa esitettävien tanssiteosten tasoa sekä asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa sekä koota monialaisesti näyttämötaiteen harrastajia ja ammattilaisia yhteiseen toimintaan ja lisätä yleisön asiantuntemusta tanssi-, musiikki ja näyttämötaiteen alueella. Sen tarkoituksena on kehittää tanssin kenttää suuntaan, jossa tanssi on yhdenvertaisessa asemassa muiden taiteenalojen kanssa. Yhdistys pyrkii luomaan tanssijoille ja muille esittävän taiteen parissa työskenteleville uusia työllistymismahdollisuuksia, tasavertaista kohtelua ja näkyvyyttä monenlaisissa konteksteissa.  

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa                        

·       Suunnittelee ja järjestää kursseja ja muuta taidekoulutusta sekä tarjoaa valmennusta, opetusta ja mentorointia

·       harjoittaa kulttuuri- ja kokoustoimintaa

·       tukee laaja-alaisesti monien eri tanssilajien tekemistä, tuoden esille tanssitaiteen eri näkökulmia ja muotoja

·       tuottaa erilaisia esittävän taiteen produktioita                   

·       tuo tanssia helpommin lähestyttäväksi mm. järjestämällä tanssitapahtumia ja muita matalan kynnyksen toimintamuotoja

·       suunnittelee ja järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä juhlia

·       tekee taiteenalaa edistäviä aloitteita

·       harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa

·       voi jakaa apurahoja ja stipendejä jäsenilleen, kuitenkin vain poikkeustapauksissa

 

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi

·       kantaa jäseniltään jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan

·       tarvittaessa kerätä ylimääräisen jäsenmaksun

·       vastaanottaa avustuksia, apurahoja, lahjoituksia, stipendejä, esityspalkkioita ja testamentteja

·       tehdä yhteistyökumppanuussopimuksia

·       järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä

·       omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta

·       harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa

·       suunnitella ja järjestää maksullisia tanssi-, musiikki-, sekä muita näyttämötaide-esityksiä, luentoja ja seminaareja

 

3)     Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy tai hylkää uudet jäsenhakemukset hallituksen kokouksessa.

 

4)     Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5)     Jäsenmaksu

Vuotuisen kannatusjäsenmaksun sekä yhteisöjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

6)     Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut neljä (4) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.    

 

7)     Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8)     Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9)     Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.    

 

10)  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä joko postitse, sähköpostitse tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana.

 

11)  Vuosikokous

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12)  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.